ஆசிரியர் டிப்ளோமா (2019 ) : இரண்டாம் மொழியாக தமிழ் / சிங்களம் கற்பித்தல் - தேசிய கல்வி நிறுவகம் (NIE)


தேசிய கல்வி நிறுவகம் நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:
- இரண்டாம் மொழியாக தமிழ் / சிங்களம் கற்பித்தலில் டிப்ளோமா பாடநெறி (Diploma in Teaching Sinhala / Tamil as a Second Language - 2019)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 22.02.2019

முழு விபரம்:

Source: Thinakaran (2019.02.08)

Previous Post Next Post