பதவி வெற்றிடம் (Accounts Officer) - Cooperative Wholesale Establishment


Cooperative Wholesale Establishment இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Accounts Officer.
- Manager (Transport)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-02-20

முழு விபரம்:

Source: Daily News (2019.02.08)
Previous Post Next Post