பதவி வெற்றிடங்கள் (Government Jobs) - மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு


மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Project Director.
- Deputy Project Director.
- Senior Project Engineer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-02-25

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.02.10)
Previous Post Next Post