சட்ட அலுவலர் (தரம் III நிர்வாக அலுவலர் பிரிவு) - வர்த்தக திணைக்களம்.


வர்த்தக திணைக்களதில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- சட்ட அலுவலர் (தரம் III நிர்வாக அலுவலர் பிரிவு)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 03.03.2019


முழு விபரம்:


Previous Post Next Post