ஹெக்டர் கொப்பேகடுவ கமநல ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவகத்தில் (Hector Kobbekaduwa Agrarian Research and Training Institute) நிலவும் பல்வேறு பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:


  • Data Analyst.
  • Analyst Programmer.
  • Information & Publication Officer.
  • House Keeper.
  • Visual Aide Technician.
  • Audit Assistant.
  • Additional Director.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-02-25

முழு விபரம்:
Source:Sunday Observer (2019.02.10)
Previous Post Next Post