முகாமைத்துவ உதவியாளர், தொழில்நுட்ப அதிகாரி - மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு


மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:
- Management Assistant.
- Project Secretary.
- Project Officer.
- Technical Officer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.03.01

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.02.17)
Previous Post Next Post