முகாமைத்துவ உதவியாளர் , பயிற்சியளிக்கும் அதிகாரி - National Institute of Plantation Management


National Institute of Plantation Management இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர்
சம்பள அளவு: 48,540/-
.
- பயிற்சியளிக்கும் அதிகாரி
சம்பள அளவு: 70,580/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 8 மார்ச் 2019

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.02.25
Previous Post Next Post