தொழில்நுட்ப அதிகாரி - இலங்கை மின்சார (தனியார்) கம்பெனிஇலங்கை மின்சார (தனியார்) கம்பெனியில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:
- தொழில்நுட்ப அதிகாரி

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 07/03/2019
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.02.24)
Previous Post Next Post