பல்கலைக்கழக பதவி வெற்றிடங்கள் - University Job Vacancies


பின்வரும் பல்கலைக்கழகங்களில் நிலவும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்.
- பேராதனை பல்கலைக்கழகம்.
- சேர் ஜோன் கொதலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகம்.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

 • Senior Lecturer.
 • Lecturer.
 • Temporary Demonstrator.
 • Temporary Lecturer.
 • Electronic Engineer.
 • Marshal.
 • Management Assistant.
 • Laboratory Attendant.
 • Technical Officer.
 • Assistant Registrar.
 • Assistant Bursar.
 • Professor.
 • Senior Lecturer.
 • Lecturer.
 • Temporary Demonstrator.
 • Labourer.


முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.02.17)
Previous Post Next Post