பல்கலைக்கழக பதவி வெற்றிடங்கள் - 02/2019


பின்வரும் பல்கலைக்கழகங்களில் நிலவும் பல்வேறு பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- இலங்கை சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழகம்.
- இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகம்.
- இலங்கை ருகுணு பல்கலைக்கழகம்.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Lecturer.
- Senior Lecturer.
- Temporary Assistant Lecturer.
- Instructor in Physical Education.
- Professor.
- Senior Professor
- Senior Administrative Officer
 
முழு விபரம்:
Source : Daily News (2019.02.25), Sunday Observer (2019.02.24)
Previous Post Next Post