Latest Updates

பதவி வெற்றிடம் - The Associated Newspapers of Ceylon Ltd
The Associated Newspapers of Ceylon Ltd இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- English & Tamil Proof Reader

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 12 மார்ச் 2019

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.03.05)

No comments