அபிவிருத்தி அதிகாரி, தனி உதவியாளர் - கழிவு மேலாண்மை ஆணையம்


கழிவு மேலாண்மை ஆணையத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- அபிவிருத்தி அதிகாரி | சம்பள அளவு: 63,025/-
- தனி உதவியாளர் | சம்பள அளவு: 52,360/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 08 மார்ச் 2019

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.03.02)
Previous Post Next Post