தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Applications are invited from qualified citizens of Sri Lanka for filling following vacancies on permanent basis.

சம்பள அளவு: Rs. 47,688.00  - Rs. 77,841.00

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 01 ஏப்ரல் l 2019

முழு விபரம்:Source - Sunday Observer (2019.03.17)
Previous Post Next Post