பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபை (Government Vacancies)


தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Applications are invited from qualified citizens of Sri Lanka for filling following vacancies on permanent basis.

சம்பள அளவு: Rs. 47,688.00  - Rs. 77,841.00

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 01 ஏப்ரல் l 2019

முழு விபரம்:Source - Sunday Observer (2019.03.17)
Previous Post Next Post