பதவி வெற்றிடங்கள் - Lanka Sugar Company Pvt Limited


Lanka Sugar Company Pvt Limited இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Deputy General Manager (Finance)
- Chief Internal Auditor
- Legal Manager

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: அறிவித்தலில் இருந்து 10 நாட்கள்

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.03.17)
Previous Post Next Post