ஆய்வு உதவியாளர் - National Institute of Fundamental StudiesNational Institute of Fundamental Studies இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- ஆய்வு உதவியாளர்

 சம்பள அளவு: 29,710/- + allowance

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மார்ச் 20

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.02.27)
Previous Post Next Post