தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர் - இலங்கை தகவல் அறியும் உரிமைக்கான ஆணைக்குழு


இலங்கை தகவல் அறியும் உரிமைக்கான ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:
தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர்

சம்பள அளவு: 54,960/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மார்ச் 28

Click - நிறக்குருடு சோதனை | Colour Blindness Test

முழு விபரம்:

Source - டெய்லி நியூஸ் (2019.03.15)
Previous Post Next Post