உதவி விரிவுரையாளர் (தற்காலிக) | செயன்முறையாளர் (தற்காலிக) - இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- உதவி விரிவுரையாளர் (தற்காலிக) | சம்பள அளவு: 45,092/-
- செயன்முறையாளர் (தற்காலிக) | சம்பள அளவு: 37,010/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 11 மார்ச் 2019

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.03.03)
Previous Post Next Post