முகாமைத்துவ உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர் - கல்வி அமைச்சு


கல்வி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர்.
- அலுவலக உதவியாளர்.
- சாரதி.
- Project Secretary.
- Information & Communication Technology Officer.
- Financial Specialist.
- Procurement Specialist.
- Project Monitoring Specialist.
- Development & Training Specialist.

மற்றும் மேலும் பல பதவி வெற்றிடங்கள்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 17

முழு விபரம்:
Source - Daily News (2019.04.26)
Previous Post Next Post