விரிவுரையாளர் (Lecturer), சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் (Senior Lecturer) - இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகம்


இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- விரிவுரையாளர் (Lecturer).
- சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் (Senior Lecturer).

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 ஜூன் 10

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.05.24)
Previous Post Next Post