நூலகர் (Librarian) - National Institute of Plantation Management


National Institute of Plantation Management இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- நூலகர் (Librarian)

சம்பள அளவு: 70,580/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.05.20

உலக வரலாற்றில் சில  முக்கிய புகைப்படங்கள்

முழு விபரம்:

Source: Daily News (2019.05.08)
Previous Post Next Post