முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant), உதவி நூலகர் (Assistant Librarian), தொழில்நுட்ப அதிகாரி, சாரதி - தேசிய கல்வி நிறுவகம்


தேசிய கல்வி நிறுவகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant).
சம்பள அளவு: 49,080/-

- உதவி நூலகர் (Assistant Librarian).
சம்பள அளவு: 70,580/-

- தொழில்நுட்ப அதிகாரி - சிவில் (Technical Officer - Civil).
சம்பள அளவு: 70,580/-

- சாரதி (Driver).
சம்பள அளவு: 39,490/-

- உதவி பணிப்பாளர் (Assistant Director).
சம்பள அளவு: 98,325/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 30

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.05.16)
Previous Post Next Post