முகாமைத்துவ உதவியாளர், தொழில்நுட்ப அதிகாரி - Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation, Fisheries & Aquatic Resources Development


Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation, Fisheries & Aquatic Resources Development இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர்.
- தொழில்நுட்ப அதிகாரி.
- Project Engineer.
- Resettlement & Acquiring Officer.
- Draughtsman.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி:

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.04.25)
Previous Post Next Post