அலுவலக உதவியாளர், நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர், ஆய்வுகூட உதவியாளர் - சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சு.


சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Office Assistant (அலுவலக உதவியாளர்)
சம்பள அளவு: 42,913/-

- Program Coordinator (நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்)
சம்பள அளவு: 62,800/-

- Nurse (தாதி)
சம்பள அளவு: 51,516/-

- Assistant to the Lab (ஆய்வுகூட உதவியாளர்)
சம்பள அளவு: 42,913/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 ஜூன் 02

முழு விபரம்:Source - Sunday Observer (2019.05.19)
Previous Post Next Post