பதவி வெற்றிடங்கள் - National Aquatic Resources Research & Development Agency


National Aquatic Resources Research & Development Agency இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர்
- ஆய்வுகூட உதவியாளர்.
- தொழில்நுட்ப உதவியாளர்.
- சாரதி
- சாரதி உதவியாளர்
- Administrative Officer.
- Cartographer.
- Land Surveyor.
- Draftsman.
- Survey Helper,
- Helper

மற்றும் மேலும் பல பதவி வெற்றிடங்கள்.

அணைத்து பதவி வெற்றிடங்களையும் பார்வையிட - View all the vacancies

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 15Source - www.nara.ac.lk (2019.05.01)
Previous Post Next Post