பாதுகாப்பு அதிகாரி (Security Officer) - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Security Officer (பாதுகாப்பு அதிகாரி)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.05.16

சம்பள அளவு: 75,000/-

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.05.10)
Previous Post Next Post