Technical Officer (தொழில்நுட்ப அதிகாரி) - IHRA : கொழும்பு பல்கலைக்கழம்


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் Institute of Human Resource Advancement இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Technical Officer - ICT (தொழில்நுட்ப அதிகாரி)

சம்பள அளவு: 37,275/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.05.30

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.05.14)
Previous Post Next Post