தொழில்நுட்ப அதிகாரி (Technical Officer) - ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்


ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- தொழில்நுட்ப அதிகாரி (Technical Officer)

 சம்பள அளவு: 33,714/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 30 மே 2019

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.05.05)
Previous Post Next Post