முகாமைத்துவ உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர், சாரதி - இலங்கை நீதிபதிகள் நிறுவனம்


இலங்கை நீதிபதிகள் நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர்கள் (05 வெற்றிடங்கள்)
Management Assistant.
சம்பள அளவு: 49,080/-

- அலுவலக உதவியாளர்கள் (02 வெற்றிடங்கள்)
Office Assistant.
சம்பள அளவு: 37,000/-

- சாரதி (02 வெற்றிடங்கள்)
Driver.
சம்பள அளவு: 39,490/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.06.10

முழு விபரம்:

Source - www.judgesinstitute.lk
Previous Post Next Post