முகாமைத்துவ உதவியாளர், நூலகர், சாரதி - Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy


Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Management Assistant (முகாமைத்துவ உதவியாளர்).
சம்பள அளவு: 48,540/-

- Research Officer (ஆய்வு உத்தியோகத்தர்).
சம்பள அளவு: 87,485/-

- Librarian (நூலகர்).
சம்பள அளவு: 70,580/-

- Driver (சாரதி).
சம்பள அளவு: 39,490/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.06.23

முழு விபரம்:Source - Daily News (2019.06.03)
Previous Post Next Post