முகாமைத்துவ உதவியாளர், கள உத்தியோகத்தர், சாரதி - தேயிலை ஆராய்ச்சி சபை (Tea Research Board)


தேயிலை ஆராய்ச்சி சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Management Assistant.
- Field Officer.
- Technological Officer.
- Technical Officer.
- Field Supervisor.
- Receptionist/Telephone Operator.
- Driver.
- Guest House Keeper.
- Hostel Care Taker.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.07.01

முழு விபரம்:Source - Sunday Observer (2019.06.16)
Previous Post Next Post