விரிவுரையாளர், சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் - இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகம் | UOK VACANCIES


இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- விரிவுரையாளர்.
- சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.06.21

முழு விபரம்:

Source - Thinakaran (2019.05.31)
Previous Post Next Post