பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகம் (WUSL)


இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Professor.
- Senior Professor.
- Senior Lecturer.
- Lecturer.
- Instructor.
- Project Manager.
- Medical Officer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.07.01

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.06.09)
Previous Post Next Post