உதவி முகாமையாளர் (Administration & Human Resource Development) - State Printing Corporation


State Printing Corporation இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- உதவி முகாமையாளர் (Administration & Human Resource Development)

சம்பள அளவு: 95,575/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.09.16

முழு விபரம்:

Source: Sunday Observer (2019.09.01)
Previous Post Next Post