கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (Cooperative Development Officer) - கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திணைக்களம்


கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தில் (மத்திய மாகாணம்) நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (Cooperative Development Officer)

சம்பள அளவு: 57,550/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.09.27

முழு விபரம்:


Source - அரச வர்த்தமானி (2019.08.30)
Previous Post Next Post