Instructor in English - இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகம்


இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Instructor in English

சம்பள அளவு: 43,444/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.09.23

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.09.01)
Previous Post Next Post