நூலகர் (Librarian) - இலங்கை ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகம்


இலங்கை ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Librarian (நூலகர்)

சம்பள அளவு: 152,450/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.09.30

முழு விபரம்:


Previous Post Next Post