முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant | Clerk), ஊழியர் (Labourer) - அரச மருந்தாக்க கூட்டுத்தாபனம்


அரச மருந்தாக்க கூட்டுத்தாபனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர் | Management Assistant (Clerk).
சம்பள அளவு + கொடுப்பனவு = 53,659/-

- ஊழியர் (Labourer)
சம்பள அளவு + கொடுப்பனவு = 50,325/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-09-23

முழு விபரம்:


Source - www.spc.lk
Previous Post Next Post