முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant), சாரதி (Driver) - உள்ளக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சிகள் அமைச்சு


உள்ளக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சிகள் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர்
Management Assistant

- சாரதி
Driver

- Environmental Officer
- Project Engineer

மற்றும் சில வெற்றிடங்கள்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 11.10.2019

முழு விபரம்:Source - Daily News (2019.09.20)
Previous Post Next Post