முகாமைத்துவ உதவியாளர் | Management Assistant - லங்கா சதொச


லங்கா சதொசவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Management Assistant
(முகாமைத்துவ உதவியாளர்)
சம்பள அளவு: 49,080/-

- Deputy General Manager
சம்பள அளவு: 150,000/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.09.18

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.09.08)
Previous Post Next Post