ஆய்வு உதவியாளர் (Research Assistant) - National Institute of Fundamental Studies


National Institute of Fundamental Studies இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- ஆய்வு உதவியாளர் (Research Assistant)

சம்பள அளவு: 29,710/- + Allowance

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.10.10

முழு விபரம்:Source - www.nifs.ac.lk 
Previous Post Next Post