முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant), சாரதி (Driver) - இலங்கை உள்ளூர் ஆளுகை நிறுவகம்


இலங்கை உள்ளூர் ஆளுகை நிறுவகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர்
Management Assistant
சம்பள அளவு: 48,540/-

- சாரதி
Driver
சம்பள அளவு: 39,490/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 29.11.2019

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.11.15)
Previous Post Next Post