அரச பதவி வெற்றிடங்கள் - Social Development Officer, Environmental Safeguard Officer


கமத்தொழில், கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள், நீர்ப்பாசனம், கடற்றொழில் மற்றும் நீரகவளமூல அபிவிருத்தி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Social Development Officer.
சமூக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

- Environmental Safeguard Officer.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரி

- Agriculture Specialist.
- Environmental & Safeguard Specialist.
- Industrial Development & Capacity Building Specialist

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-12-08

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.11.22)
Previous Post Next Post