பட்டதாரி மொழிபெயர்ப்பாளர் (தமிழ்) - ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்


ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- பட்டதாரி மொழிபெயர்ப்பாளர் (தமிழ்) தரம் II.

சம்பள அளவு: 54,765/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி:

முழு விபரம்:

Source - Thinakaran (2020.01.28)
Previous Post Next Post