புதிய கற்கைநெறிகள் - தேசிய விளையாட்டு விஞ்ஞானத்துறை நிறுவனம் (National Institute of Sports Science)


இலங்கை தேசிய விளையாட்டு விஞ்ஞானத்துறை நிறுவனம் (National Institute of Sports Science) நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிக்கு/களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:

- Advance Course Coach - Athletics
- Sports Science Certificate Course - Stage I
- Certificate Course in Sports Massaging Therapy
- Sports Diploma Course
- Coach Skill Development Course
- Certificate Course in Sports Injury Management

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 25.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.26)
Previous Post Next Post