ஆங்கில டிப்ளோமா கற்கைநெறிகள் (Diploma in English) - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்


கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் நடாத்தும் பின்வரும் ஆங்கில டிப்ளோமா கற்கைநெறிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:

1. Diploma in Advanced English for Administration and Academic Purpose.
2. Diploma in English for Teachers of English.
3. Diploma in English for English Medium Instruction Teachers.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 18.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.12)
Previous Post Next Post