பதவி வெற்றிடம் - மகாவலி, கமத்தொழில், நீர்ப்பாசனம்,மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சுமாணவர் உலகம் YouTube Channel இனை SUBSCRIBE செய்துகொள்ளுங்கள் 

HTML5 Icon


மகாவலி, கமத்தொழில், நீர்ப்பாசனம்,மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Programme Officer - Credit

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.08

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.26)
Previous Post Next Post