பதவி வெற்றிடம் - மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சு (Ministry of Power & Energy)


மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சில் (Ministry of Power & Energy) இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடம்:

- Director General

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.07

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.01.20)
Previous Post Next Post