பதவி வெற்றிடங்கள் - பொது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு


பொது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Technical Officer.
- IT Officer.
- Project Secretary.
- Internal Auditor.
- Procurement Specialist.
- Engineer.
- Material Technician.
- Environmental & Social Safeguard Officer.
- Engineering Consultant.
- Project Director.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.31

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.02.16)
Previous Post Next Post