பதவி வெற்றிடங்கள் - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் (University of Colombo)


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Graphics & Page Designer

சம்பள அளவு: 60,000/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-02-17

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.02.02)
Previous Post Next Post