பதவி வெற்றிடம் - லங்கா சதொச (Lanka Sathosa)


லங்கா சதொசவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Senior Manager - Internal Audit

சம்பள அளவு: 115,720/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 15.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.02.02)
Previous Post Next Post